Ayet’el Kürsi Duası

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetüv velâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil ard. Men zellezî yeşfeu ındehû illâ biiznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Velâ yühıytuune bişey im min ılmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym (255) 255.

Allah’tan başka ilâh yok, ancak O! Daima yaşayan, daima duran/tutan daima diri ve kayyum O! Ne gaflet basar O’nu, ne uyku… Göklerdeki ve yerdekiler hep O’nun! Kimin haddine ki O’nundur izni olmaksızın huzurunda şefaat edecek? Onların önlerinde ne var, arkalarında ne var hepsini bilir; onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilm-i ilahîsinden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsîsi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek O’na bir ağırlık da vermez. Öyle ulu, öyle büyük azametlidir. Âyet’el-Kürsî’nin Fazileti Âyetel Kürsî, âyetler içerisinde en muazzam bir âyettir. Düşmanın şerrinden kurtulmak ve zamanın fitnelerinden sakınmak için okunacak yegâne bir duadır. Ayrıca bir muradın meydana gelmesi için bir dileğin kabul olması için manevi bir silahtır. Yerde ve gökte olan melekler, bunu okuyanla beraber onlar da okurlar ve kulun muradı istikametinde Cenab-ı Hakka duâ ve niyaz ederler. Hapishanede, çile çekilen yerlerde okunması da tavsiye edilmektedir.

"Ayet’el Kürsi Duası" Yazısına yorum yapın