Huvallahüllezi Duası

Bismillâhirrahmânirrahıym

Hüvallaahülležii lâ ilahe illâ hû, aalimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür-rahıym (22) Hüvallaahülležii lâ ilahe illâhû, el melikül kuddûsüs-selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir, sübhânellaahi ammâ
yüşriküün (23) Hüvallaahül ĥâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ, yüsebbihu lehüü mâ fis semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym
(24)

22. O öyle Allah ki O’ndan başka ilah yok! Gaybı da bilir, hazır olanı da. O Rahman’dır, Rahîm’dir. 23. O öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tapılacak yoktur. Mülkün sahibidir, mukaddestir, selâmdır, güvenlik verendir, görüp gözetendir, azizdir, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. 24. O öyle Allah ki yaratan, var eden, şekil veren O! En güzel isimler (esma-i hüsnâ) O’nundur! Bütün göklerdeki ve yerdekiler O’nu tesbîh ederler. O daima galiptir, hikmet sahibidir.

Âmener-Resûlü’nün Fazileti

Resûlullah, Âmener-Resûlü’yü okumamızı tavsiye buyurmuş ve bunun manevî sevabının sonsuzluğunu belirtmiştir. Kendileri her yatsı namazının arkasında bunu okumuşlar ve bizlerin de okumasını istemişlerdir.
Kim ki Âmene’r-Resûlü’yü okur ve o gece ölürse, hükmen şehidlik sevabıyla âhirete göçer, denilmiştir. Bu bakımdan bunun çok sevabı vardır. İnanarak bunu okumak, her gece yatmadan evvel okumak çok faydalıdır.
Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz miraca teşrif ettiği zaman, sûre-i Bakara’nın son iki âyeti bizzat Cenab-ı Hak tarafından kendisine verilmiş ve büyük lütuf olarak Resûlullah’a bağışlanmıştır. Biz de aynı inançla, buna devam ettiğimiz an, Resûlullah’m hem şefâatına mazhar olacak ve hem de âhiretimize ait çeşitli kazançlar elde etmiş olacağız.

Huvallahüllezi’nin Fazileti

Peygamberimiz her sabah namazından sonra Haşr sûresinin sonundaki bu üç âyet-i kerimeyi okurdu. Ümmetinin de okumasını istemiştir. Çünkü bu âyetlerde şümullü mana vardır. Dilekler bunun sayesinde kabul edileceği kuvvetli deliller vardır.

Akşam ve sabah buna devam etmemiz bizim için çok sevap olduğu gibi, işlerimizin de kolaylıkla hallolması bakımından da bizlere çok müjdeler verilmektedir. Resûlulah Efendimiz, bu âyetlerin okunmasında çok büyük fazilet olduğunu bildiriyor ve bizlere devam etmemiz için öğüt veriyor.

"Huvallahüllezi Duası" Yazısına yorum yapın