Namazda Okunan Dualar

Sübhaneke

Sübhâneke Allâhümme ve bihamdike ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddüke velâ ilâhe ğayrüke.

“Allah’ım, Seni noksan sıfatlardan uzak kılar ve kemal sıfatlarla
vasıf¬larım. Sana hamdederim. ismin yücedir. Şan
ve şerefin alîdir. Medhu senan barizdir. Senden başka ilâh
yoktur.”

Ettahıyyatü

Ettehıyyâtü lillâhi vessalavâtü vettayyıbâtü esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtühû esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihıyn eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

“Bütün tahiyyeler (bedenle yapılan, para ile meydana gelen hayırlar ve ağızla yapılan duaların tümü) Allah içindir, O’nun için yapılmaktadır. Selâm senin üzerinedir ey Nebiyyi muhterem. Rahmet ve bereket de Sanadır. Allah ‘ın selâmı bizim ve salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah‘tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed O ‘nun kulu ve Resulüdür.”

Allahümme Salli-Allahümme Barik

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ êli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhiyme ve alâ êli İbrâhiyme inneke hamiydün meciyd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ êli Muhammedin
kemâ bârekte alâ İbrahiyme ve alâ êli İbrâhiyme inneke hamiydün meciyd.

“Allah’ım, İbrahim’in ve onun âl ve evlâdının üzerine rahmet ve bereketini akıttırın gibi, Muhammed ve O’nun âli üzerine rahmet eyle. Zira Sen hem Hamîd ve hem de Mecîd’sin.
(Yani ezelden hamdedilmiş ve yücelmişsin.)”

“Allah’ım, Muhammedi mübarek eyle, onun âlini de mübarek eyle. İbrahim’e ve onun âline ihsan ve ikram ettiğin gibi,
Muhammed’e ve O’nun âline de ikramda bulun Allah’ım.”

Rabbena Atina-Rabbenağfirli

Rabbenâ âtina fiddünyâ haseneten ve fil âĥıreti haseneten ve kınaa ažêbennâr. Rabbenağfirlii ve li vaalideyye ve lil mü’miniyne yevme
yekûmül hısaab.

“Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından vikaye et.” “Ey Rabbimiz; beni, anamı ve babamı bütün mü’minleri hesap gününde bağışla.”

Kunut Duaları

Allâhümme innâ nestaiynüke ve nestağfiruke ve nestehdiyke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüšnî aleykel ĥayra küllehû neşkürüke velâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruke. Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallii ve nescüdü ve ileyke nesaa ve nahfidü narcüü rahmeteke ve nahşaa ažâbeke inne ažâbeke bil küffari mülhık.

“Allah’ım, Senden yardım diler, Senden bağışlama diler, Senden hidâyet isteriz. Sana inanır, Sana tevbe eder, Sana güveniriz. Seni bütün hayy ile sena ve zikirde bulunur, nimetlerini
itiraf ile Sana şükrederiz. Seni inkar etmeyiz. Sana isyan edenleri terkederiz, alâkamızı keseriz.”

“Ey Rabbim, biz ancak Sana ibâdet eder ve Senin rızan için namaz kılar ve ancak Sana secde ederiz. Sana durmadan yaklaşmak için çalışırız. Emirlerini sevinçle yapar, rahmetini
umar, azabından da korkarız. Muhakkak ki, Senin azabın kâfirlere ulaşacaktır.”

"Namazda Okunan Dualar" Yazısına yorum yapın